Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej

Kołbiel 31.08.2017 r.

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

1.     Zamawiający:

 

zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zawierającej inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gat. zwierząt w tym ptaków i nietoperzy w związku z przygotowaniem do realizacji projektu termomodernizacji i rewitalizacji dla Parafii pw. św. Trójcy w Kołbieli”

 

2.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiroptologicznej dla obiektów  mieszczących się pod adresem : ul. Kościuszki 25, 05-340 Kołbiel

Budynki objęte ekspertyzą :

 1. Kościół  powierzchnia o powierzchni ok. 450 m2, kubatura 10 000 m3,  nr ewidencyjny gruntów 546:544
 2. Plebania powierzchnia użytkowa 507 m2, kubatura 2150 m3, nr ewidencyjny gruntów 546,544.

Dokumentacja sporządzona zostanie na potrzeby pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie: Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie oraz dotacji na rewitalizację zabytków.

 • podczas wykonywania zlecenia wykonawca użyje kamery inspekcyjnej w celu dokładnej inwentaryzacji miejsc niedostępnych gołym okiem oraz detektora ultradźwięków do wykrywania obecności nietoperzy;

 

3.     Szczegółowy zakres i forma zamówienia:

 

W zakresie ekspertyzy przyrodniczej należy uwzględnić:

 

 •  Charakterystykę kontrolowanych obiektów,
 •  Termin przeprowadzenia kontroli oraz opis użytego sprzętu,
 •  Opis stwierdzonych gatunków,
 •  Przygotowanie wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (jeżeli będzie taka potrzeba
 •  Wskazanie zaleceń związanych z prowadzeniem prac remontowych
 •  Zalecany harmonogram przeprowadzenia prac,
 •  Sporządzenie projektu kompensacji przyrodniczej
 •  Wykaz niezbędnych zezwoleń do prowadzenia prac,
 •  Dokumentację fotograficzną stwierdzonych stanowisk
 •  Ekspertyzę należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym.

 

Ekspertyzy muszą spełniać wymagania dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy przed

przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych wynikające z obowiązujących przepisów

prawnych.

4.     Obowiązki stron:

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

–         rzetelna realizacja przedmiotu zamówienia

–         współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz przyjętych rozwiązań i wykorzystania materiałów, będących w dyspozycji Zamawiającego

–         ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należeć będzie:

–         współpraca z Wykonawcą w zakresie związanym z wykonaniem przedmiotu zamówienia

–         bieżące uzgadnianie proponowanych rozwiązań

–         udostępnienie materiałów będących w jego posiadaniu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

 

 

4.     Warunki stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

–         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

–         posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami do wykonywania zamówienia .

5.     Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować do 30.09.2017 r.

6.     Miejsce i termin złożenia oferty:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani świadczeniem usług na określonych powyżej warunkach prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres: krzabram@wp.pl w terminie do 15.09.2017r.

 

7.     Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena brutto oferty – znaczenie 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

 

UWAGA:

Cenę oferty należy wyszacować biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki określone powyżej.

8.     Warunki płatności:

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury VAT

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Ks. Krzysztof Abramowski   tel. 504-040-417, mail : krzabram@wp.pl

9.     Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego..

10.  Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy w określonym w pkt. 6 terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynęła mniej niż 1 ważna oferta Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponowne. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

11.  Załączniki do niniejszego zapytania:

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

 

Załącznik nr 1

[WZÓR  OFERTY]

 

Nazwa Wykonawcy:                  …………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy:                   …………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / faksu              …………………………………………………………………………………………

NIP i Regon:                             …………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego:    …………………………………………………………………………………………

 

O F E R T A

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: „………………………..”

OFERUJEMY:

 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto ……………………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………).

Podatek VAT …………………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………).

Cenę brutto …………………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………).

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
 2. 3.     Przyjmujemy termin realizacji zamówienia opisany w Zapytaniu ofertowym
 3. Wyrażamy zgodę na warunki płatności wynoszące: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 4. Oświadczamy, że dysponujemy osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

……………………………………

(miejscowość, data)

…………………………………………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

Informacja o wyborze oferty.